۳۱ مارس، روز اعتراض علیه سرمایه داری در اروپا

روپا و اتحادیه ی اروپا در وضعیت اضطراری به سر می برند. از ماه ها پیش بحران های اعتباری و بدهی های مالی رو به افزایش هستند. کنفرانس های دولتی به طور مرتب تشکیل می شوند و برنامه های اضطراری به منظور بازسازی سرمایه داری تصویب می کنند. سیاست مداران و رسانه ها تهدید به فروپاشی، رکود و فقر می کنند. بر زمینه ی این لفاظی های فاجعه بار،؛ رفرم های رادیکال بازار به اجرا گذاشته می شوند، رفرم هایی که اگر ما از خودمان در برابر آن ها دفاع نکنیم، جامعه و زندگی ما را برای دهه ها تعیین خواهند کرد.

بهتر آن است ما به طور مشترک خود را در سطح اروپا سازماندهی کرده و با دیکتاتوری بازار مبارزه کنیم. تظاهرات سراسری اروپا در 31 مارس 2012 قدم اول به این منظور است.

تظاهرات همزمان در شهرهای مختلف اروپا، نشانه ای فراتر از یک همبستگی ضدسرمایه داری هستند. این تظاهرات در حال حاضر بخشی از بحث ها و شبکه ها در سطح اروپا را تشکیل می دهند. ما از همه دعوت می کنیم که به این طرح رهایی بخش شکل بدهند.

ما نمی خواهیم سرمایه داری را نجات دهیم. بلکه می خواهیم بر آن غلبه کنیم. ما مخالف سیاست های ناسیونالیستی ملی گرایانه و سیاست بحران زای ایدئولوژی ناسیونالیستی هستیم. مبارزه علیه ادامه ی تخریب امکانات و حقوق اجتماعی مهم است، اما چشم انداز ما باید گسترده تر باشد. ما باید اتوریته کشنده ی سرمایه داری و موسسات آن را در هم بشکنیم. «دموکراسی واقعی»، که در بسیاری از تظاهرات ما درخواست شده است، فقط بدون سرمایه داری امکان پذیر است.

در 31 مارس برای تظاهرات غیرمتمرکز و همگانی علیه سرمایه داری به خیابان ها بیاییم.

Thanks to  akhbar-rooz.com for the Translation!

On March 31st, 2012, there were anticapitalist demonstrations and interventions in more than 30 European cities

This was the starting point for different attempts to build antiauthoritarian Networks against State and Capital on a transnational level. As a result of this process there are now two networks:
Beyond Europe the antiauthoritarian platform against capitalism, which has members in Germany, the UK, Greece and Cyprus and the german M31 Network, which consists of different radical-leftwing groups.

Therefore this main M31 website will only be used as an archive for the actions around the anticapialist actionday in 2012.

Nervetheless we hope to see you soon on the streets and on the barricades all over Europe - and beyond for instance in the upcoming protests against the opening of the new ECB in Frankfurt in 2015...

march31.net webteam, october 2014